Symptomlindring - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Symptomlindring

 

Lindrende (palliativ) behandling innebærer kartlegging og lindring av symptomer og plager som nedsetter eller ødelegger en pasients livskvalitet, samtidig som man verken har livsforlengelse eller helbredelse som siktemål.

 

Lindring av pasienten sine fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problem.

Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken framskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. 

 

«Håndbok i lindrende behandling» er utviklet av Kompetansesenter for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper. Håndboken ble sist revidert i 2012.

Symptomlindring i pasientforløpet tar utgangspunkt i Håndbok i lindrende behandling.

ü  Håndbok i lindrende behandling

ü  Kartlegging og vurdering av symptomer og behov

 

Hjem

Metode

 

 


Kapittelmeny