Barn som pårørende - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Barn som pårørende

 

Barn av pasienter med palliativ sykdom, har behov for informasjon og nødvendig oppfølging for å forstå hva som skjer, for å kjenne seg trygge og være inkluderte, og for å få hjelp til å mestre situasjonen de lever i og ikke minst livet videre, etter dødsfallet. Barn reagerer forskjellig på alvorlig sykdom og informasjonens innhold og form må tilpasses barnets alder, modenhet og situasjon.

 

Helsepersonell har noen sentrale oppgaver:

 

  1. Avklare om pasienten har mindreårige barn
  2. Kartlegge barnas nettverk
  3. Pasientens samtykke til å dele informasjon
  4. Kartlegge behov for informasjon og oppfølging
  5. Tiltak- informasjon og oppfølging

(her kan det bli aktuelt å trekke inn andre instanser)

  1. Journalfør arbeid med mindreårige barn som pårørende

 

Mer om disse oppgavene

 

Helsepersonells ansvar:

 

ü  Hva vet barnet?

ü  Sørg for god informasjon og dialog med foreldre/foresatte

ü  Sikre tidlig inkludering og god, konkret informasjon tilpasset barnets alder og utviklingsnivå (sykdomsutvikling, behandling, normale reaskjoner).

ü  Skap rom for spørsmål fra barnet

ü  Sikre at barna oppdateres hvor det er endringer i sykdomsbildet

ü  Avklar hvem som skal gi informasjon. Sørg for en fast kontaktperson.

ü  Vurdere behov for informasjon til barnehage, skole og eller andre viktige personer/grupper i lokalmiljøet

ü  Støtte og oppmuntre til å opprettholde daglige rutiner og faste aktiviteter

ü  Kartlegge familiens nettverk

ü  Sikre at barna får oppfølging av enge følelser og reaksjoner

ü  Vurdere behov for hjelp fra andre ressurspersoner/instanser

ü  Vurdere behov for individuell plan for pasienten, der barnas behov blir implementert.

 

Det skal være lav terskel for at helsepersonell skal igangsette undersøkelser om hvilke behov barn har for informasjon og oppfølging. Tilbud om hjelp og råd skal også gis til de foreldre som fremstår som mestrende og i stand til å takle situasjonen.

 

 

Aktuelle samarbeidspartnere

 

Helsepersonellet bør skaffe seg generell informasjon om lokale samarbeidspartnere som

kan følge opp barna:

 

ü  helsestasjon- og skolehelsetjenesten, skole og barnehage

ü  barnevern/familievern/familiesenter

ü  ressurspersoner i kommunen eller spesialisthelsetjenesten

ü  frivillige organisasjoner/private stiftelser

 

Samarbeid mellom og på tvers av ulike instanser har mye å si for at barnas behov skal kunne dekkes på en god måte over lengre tid.

 

Kilde:

Helsedirektoratet, Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten 2017

Helsedirektoratet, barn som pårørende 2010

Når barn blir pårørende, helsenorge.no

 

Aktuelle organisasjoner/private stiftelser i Rogaland/landsdekkende tilbud

 

Kreftomsorg Rogaland

Pårørendesenteret

Kreftforeningen

Montebellosenteret

SeMeg

 

Pårørendesenteret utarbeider sammen med Barns beste en landsdekkende portal med oversikt over tilbud til pårørende. Denne lanseres i 2017. Det vil komme en lenke til denne når den er klar.

 

Aktuell informasjon/verktøy

 

Pårørendeprogrammet

Barns Beste

Voksne for barn

Snakketøyet

Senter for krisepsykologi

Barn som pårørende, Helsedirektoratet 2010

Liv til dagene, palliasjonsrapport, Helsedirektoratet 2010

Når barn blir pårørende, helsenorge.no

Helsedirektoratet, Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten 2017

 

App: “Meg også” for barn som pårørende (kun for Android)

 

Lovbestemmelser

 

Som helsepersonell har vi en plikt til å identifisere og ivareta det informasjons- og

oppfølgingsbehov mindreårige barn som pårørende har jfr helsepersonelloven §10 a.

Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten skal ha barneansvarlig personell med

nødvendig kompetanse til å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn, jfr.

spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a. Helseinstitusjoner skal tilrettelegge og utarbeide

retningslinjer for å ivareta barn som pårørende, jfr helsepersonelloven §16.

 

Link til lover:

 

Helsepersonelloven §10 §16 §25

Spesialisthelsetjenesteloven § 37a

 

 

 

Hjem

 

Metode

                                                                                             


Kapittelmeny