1. Pasientforløp i palliasjon (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...
Metode Oppfølging, avtaler og evaluering Kartlegging og vurdering av symptomer og behov Kommunenes palliative tilbud Barnepalliasjon
-
lenke til forening for barnepalliasjon Barn som pårørende Tverrfaglige palliative tiltak Koordinering og individuell plan Pasientforløp i palliasjon Hvem er den palliative pasienten?
-
Identifisering av den palliative pasienten.
Har pas sympt en ikke kommer i mål med?
Begynt å skrante?
Økt hjelpebehov?
Hyppig sykehusinnl mer enn 2
Definisjon
Surprise question
Omsorg og behandling ved livets slutt Symptomlindring Aktuelle lenker for helsepersonell Informasjon til pasient og pårørende Plassere ansvar, vurdere oppfølging etter hvordan pasientens situasjon endrer seg.
Forsikre seg at pasienten vet hvem som kan kontaktes.fastleger må vite hvem som kan kontaktes.
Hvilket nivå trenger pasienten oppfølging på-
Ring Palliativt senter - rådgiv
Kapittelmeny