Hvem er den palliative pasienten? - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Hvem er den palliative pasienten?

 

Identifisering av den palliative pasienten

 

Spørsmål som kan hjelpe deg å identifisere den palliative pasienten?

 

         Har pasienten en livstruende sykdom?

         Er pasientens livskvalitet redusert pga alvorlig somatisk sykdom?

         Har pasienten symptomer eller behov som ikke er godt nok ivaretatt?

         Har pasienten ytret et ønske om å unngå livsforlengende behandling?

 

Tilstanden til de palliative pasientene er ofte i rask endring. Se etter mulige vendepunkter i forløpet:

 

         Har pasienten skrantet den siste tiden?

         Hva har endret seg?

         Er hjelpebehovet økt?

         Har pasienten hatt hyppige sykehusinnleggelser eller gjentatte infeksjoner?

 

 

The SURPRISE QUESTION:

«Hadde du blitt overrasket dersom pasienten din skulle dø i løpet av det nærmeste året?»

Dersom du svarer nei på dette spørsmålet, må du vurdere en palliativ tilnærming videre.

 

 

Bakgrunn:

 

Verdens Helseorganisasjon (WHO 2002) definerer palliasjon:

 

«Palliativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å

forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom,

gjennom forebygging og lindring av lidelse, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig

kartlegging, vurdering og behandling av smerte og andre problemer av fysisk, psykososial og åndelig art».

 

Definisjonen beskriver palliasjon som en tilnærmingsmåte overfor alle pasienter med

livstruende sykdom, uavhengig av diagnose og prognose.

 

Grunnleggende palliasjon ivaretar

 

 •          Kartlegging av symptomer og plager

 •          Symptomlindring

 •          Informasjon til pasieten og pårørende

 •          Ivaretagelse av pårørende

 •          Terminal pleie

 •          Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte

 •          Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

 

Den palliative kulturen kjennetegnes ved

 

 • helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasient og hans/hennes pårørende

 • respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, med fokus på pasientens beste. Dette innebærer at pasient og pårørende blir møtt og forstått i forhold til sin situasjon.

 • aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer

 • forutseende planlegging og tilrettelegging med tanke på behov og komplikasjoner som kan komme til å oppstå

 • fokus på åpen kommunikasjon og informasjon

 • tverrfaglig arbeid

 • koordinerte tjenester og systematisk samarbeid på tvers av nivåene

 • systematisk samarbeid med andre medisinske fagområder

 

Den palliative fasen kjennetegnes ved

 

 • komplekse symptombilder med bakgrunn i både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle forhold. Disse skyldes først og fremst pasientens aktuelle sykdom og situasjon, men andre kroniske sykdommer og/eller tidligere behandling kan virke inn.

 • hyppige og raske endringer i symptombildet

 • akutte tilstander og komplikasjoner som krever rask vurdering og behandling

 • tap av fysisk funksjon og økende hjelpe- og pleiebehov

 • sviktende organfunksjon(er).

 • endret farmakokinetikk/-dynamikk

 

 

 

Kilder:

Fagrapport: "Å skape liv til dagene"

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

 

 

Hjem

 

Metode

 

                                                                                             

 

 

 


Kapittelmeny