Informasjon til pasient og pårørende - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Informasjon til pasient og pårørende

 

Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes.

Her har vi samlet en rekke lenker som kan være nyttige for pasient og pårørende.

Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester.

 

Kilde: Lov om pasient- og brukerrettigheter

 

En viktig del av kommunikasjonen med kronisk og alvorlig syke pasienter er å gi dem mulighet til å snakke om den siste fasen av livet og om døden. Pasienter som ønsker det skal gis mulighet til å tilkjennegi sine ønsker og verdier rundt livets avslutning. Se mer om forhåndssamtaler her: Forhåndssamtaler

 

Kommunikasjon og informasjon er spesielt viktig ved livets slutt. Her finner du mer informasjon om dette, samt prosedyre for pårørendesamtale ved livets slutt:

Kommunikasjon og informasjon ved livets slutt

 

Pårørende er en viktig ressurs for den alvorlig syke og døende pasienten. De kjenner pasienten fra tidligere og kan gi viktig informasjon til helsepersonell. Mer om ivaretakelse av pårørende finner du her: Hva er de pårørendes behov?

 

 

Nyttige lenker om barn som pårørende

 

ü  Barn som pårørende

ü  Når barn blir pårørende

ü  Pårørendeprogrammet

ü  Barns beste

ü  Voksne for barn

ü  Snakketøyet

ü  Senter for krisepsykologi

 

Generelle nyttige lenker

 

ü  Pårørendesenteret - oversikt over tilbud der du bor

ü  Åpen kontakt informasjon

ü  Åpen kontakt - brosjyre

ü  Individuell plan for palliative pasienter

ü  Fritt sykehusvalg

ü  Helsebiblioteket

ü  Helsenorge

ü  Lov om pasient og brukerrettigheter

ü  Lov om spesialisthelsetjenesten

ü  Norsk pasientforening

ü  Norsk pasientskadeerstatning

ü  Pasient og brukerombudet i Rogaland

 

Hjem

 

Metode


Kapittelmeny