Pasientforløp Affektive lidelser - Oppfølging samhandling (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Symptomer og tegn Spesialisthelse- tjenesten Individuell plan Primærhelse- tjenesten Kontrollkommisjonen Pasient- og brukerombud Norsk pasientforening Norsk pasientskadeerstatning Flytskjema over samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Feedback Hjem
Kapittelmeny